Základní vize

 

 

#SVĚDOMÍ

Politická funkce je především službou lidem, nikoliv prostředkem k získání vlastního prospěchu, či prospěchu nějaké mocenské skupiny.

Prezident je hlavou státu, a přestože podle Ústavy ČR není z výkonu své funkce odpovědný, musí za každých okolností zachovávat Ústavu a zákony České republiky a svůj úřad zastávat v zájmu všech lidí (tedy i těch, kteří ho v přímé volbě nevolili) a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 

#ODPOVĚDNOST

Prezident musí nést odpovědnost za své chování a jednání, a to vůči všem lidem, kteří jsou ostatně i dle naší Ústavy zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonávají prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

 

#PRÁVA A SVOBODY

Prezident musí mít vždy na paměti, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, stojící na zásadách občanské společnosti a je součástí „rodiny“ evropských a světových demokracií.

 

#LIDSKOST

Prezident musí prokazovat svou lidskost a stát za občany země, kterou reprezentuje. Prezident se nesmí uzavřít ve své prezidentské či úřednické „bublině“. Prezident musí být s lidmi v kontaktu, a to nejen prostřednictvím mediálních vystoupení, ale též – a to zejména – osobně.

 

#OCHRANA

Prezident musí lidi podporovat a v těžkých chvílích republiky za nimi stát. Zájmy svých občanů musí vždy upřednostnit před zájmy vlastními. Prezident musí být i silnou osobností, která dokáže prosadit svůj názor a postoj tam, kde je třeba, aby obsah Ústavy a zákonů ČR byl zachován. Prezident musí být autoritou.

Prezident se nesmí bát vyslovit i kritické názory, pokud jejich vyřčení je v zájmu České republiky a jejích občanů.  

 

#HRAD PRO VŠECHNY

Otevřu Hrad vám všem a budu naslouchat vašim návrhům, pocitům, trápením a potížím, všem vašim běžným starostem.  

 

#DIALOG

Přestože prezident má v České republice omezené pravomoci, je nejen reprezentantem státu, ale i osobou směřující ostatní k zamyšlení a dialogu o problémech, které by se měly v zájmu lidí žijících v České republice řešit. Prezident tak může dokonce motivovat i zákonodárce ke změně zákonů, tím spíše, pokud funkci prezidenta zastává člověk, který má mnohaleté praktické zkušenosti v právu a který s mnoha lidmi řešil i jejich běžné problémy.

 

#BEZÚHONNOST

Od vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy vykonávám stále stejnou práci, při níž pracuji především s lidmi.

Nestojí za mnou žádná mocenská ani jiná obdobná skupina, ani žádný politický subjekt a nejsem na nikom tzv. závislá a rozhodně nejsem člověk, který by se nechal kýmkoliv ovládat. Neúčastním se žádných státních zakázek či smluv se státem, nejsem a nikdy jsem ani nebyla závislá na prostředcích státního rozpočtu. Svou práci vykonávám osobně, a to včetně běžné administrativy. Nikdy proti mé osobě nebylo vedeno kárné řízení, ani trestní stíhání.

 

#NASLOUCHAT

Za dobu své dosavadní advokátní praxe jsem zastupovala několik tisíc klientů, a to v rámci téměř všech právních specializací. V posledních letech jsem se věnovala nejvíce právu trestnímu a občanskému, včetně zastupování klientů při řešení emocionálně složitých rodinných záležitostí, jako jsou rozvody, vypořádání společného jmění manželů a úprava poměrů nezletilých dětí.

 

#POMÁHAT

Po celou dobu advokátní praxe realizuji též pro bono právní pomoc, která se týká zejména zastupování obětí trestné činnosti a poradenské činnosti pro jednotlivce, nadace a jiné subjekty zabývající se tematikou ochrany zvířat proti týrání a pomoci těm v nouzi.

 

#ŠANCE

Vzhledem k tomu, že jsem se za dobu advokátní praxe setkala s nejrůznějšími osudy, vím, co vás trápí, co očekáváte od svého státu a představitelů, které jste si zvolili. Řešíte své každodenní problémy a necítíte přílišnou oporu v zákonech a jejich výkladu, či oporu v samotném státu. Zejména v posledních letech mnozí z vás už rezignovali na své požadavky vůči politikům, k nimž jste ztratili důvěru a cítíte, že sami nemáte možnost nic změnit, proto často jdete k volbám s pocitem „volit menší zlo“, nebo nejdete volit vůbec. 

 

#MOTIVACE

Už jste si vlastně zvykli na to, že se o vaše životy mnozí z našich vrcholných politiků nezajímají a někteří z vás už ztratili i motivaci pro svou práci, neboť se cítíte nedoceněni a bez opory.

 

#DŮVĚRA

Lidé ztratili i důvěru v justici, čemuž nijak nepomáhají odkryté korupční kauzy dnes již bývalých soudců, justiční omyly, či průtahy ve „spravedlnosti“. Každý má obecně právo obrátit se se svou záležitostí na nezávislý a nestranný soud, avšak vzhledem k obecným rizikům soudního řízení (vysoké náklady v případě neúspěchu, které dokonce mohou převýšit „předmět sporu“, rozdílný výklad zákonů a s tím související nepředvídatelná rozhodnutí soudů, nepřehledná a měnící se judikatura, průtahy, apod.) se mnoho z vás využít tohoto svého práva bojí.

 

#SLUŽBA LIDEM

Politici musí činit službu nikoliv sobě, ale lidem, a to nejen těm, kteří je volili, ale všem bez rozdílu, při plném respektování zákonů, ústavních předpisů včetně mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a při plném zachování základních práv a svobod občanů.

 

#NEBÁT SE

Česká politická scéna se zejména v posledních letech stala jakýmsi prostředkem pro získání moci vybraných skupin, kupčení a osočování kritiků. Ten, kdo upozornil na nezákonné praktiky některých politiků, se stal terčem nevybíravých útoků, včetně hrozeb ekonomickou a profesní likvidací, někteří lidé pak dokonce museli čelit hrozbám trestního stíhání. Nepohodlní novináři, kteří poukazují na chyby našich politických představitelů, jsou zastrašováni, občanští aktivisté jsou zesměšňováni. Tento způsob politického boje je v právním a demokratickém státu naprosto nepřípustný a jediný, kdo to může změnit, jsou lidé samotní.

 

#TOLERANCE

Musíme ale pracovat i na sobě a být tolerantní k jiným názorům a postojům, naučit se diskutovat slušně a bez zbytečných vulgarit. Lidé v České republice se přece dokáží neskutečně semknout a pomáhat si navzájem v mnoha těžkých situacích, a to bez ohledu na to, jaký kdo má politický či jiný názor.

 

#BEZPEČNOST

Bezpečnostní situace naší země i Evropské unie, včetně kybernetických a jiných útoků cizích mocností, je nedůvodně zlehčována, včetně znevažování práce našich vlastních bezpečnostních složek a zlehčování, či popírání rolí našich spojenců.

Lidé zapomínají, čím si tato země musela procházet v dobách totality a mnozí se k návratu k totalitě dokonce otevřeně hlásí, včetně podpory současných nedemokratických režimů, nebo popírání zločinů režimů minulých. Svoboda člověka je stěžejní a je nutno ji chránit. Demokracie nikdy nesmí ustoupit totalitě.

 

#MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Česká republika je součástí „rodiny“ evropských a světových demokracií. V zájmu České republiky je tak spolupráce nejen s našimi spojenci, ale i s těmi státy, které nejsou součástí EU nebo mezinárodních organizací, kterých je ČR členem. Nadále je tak třeba udržet a rozvíjet i vztahy, které byly navázány v rámci různých dohod uzavíraných v minulosti mezi vládou naší země a vládami jiných států, pokud jsou stále v zájmu našich občanů a v souladu s Ústavou a zákony naší země. Tyto dohody se týkají mimo jiné energetické, hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráce, rovněž mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a další spolupráce v různých oblastech, které jsou pro ČR a její občany důležité. Česká republika musí v rámci mezinárodní spolupráce vždy vystupovat jako právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana a jako plnohodnotný partner, který si bude zároveň vědom své vlastní suverenity.

 

#NEZÁVISLOST

Jsem nezávislá kandidátka, která bude i ve svém úřadu zcela nezávislá a nestranná a bude vždy respektovat Ústavu a zákony naší země.

 

#POJĎME TO DOKÁZAT

I jednotlivec dokáže mnoho, pokud nerezignuje a pokud se k němu připojí další, kteří změnu chtějí…

 

 

Pojďte do toho se mnou! Já do toho půjdu s vámi!